ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ОТНОСНО СРЕДНОГОЛЕМИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ (IBC) 

 1.   Законови разпоредби относно превоз на опасни товари.
  1. Какво представлява  ADR?
  2. Какво представлява RID?
  3. Какво представлява IMDG?
 2. Какви са опасните материали?
 3. Класификация на опасни материали.
 4. Кои са опасните товари?
 5. Какво е опасен отпадък?
 6. Какво е ADR опаковка?
 7. Какво е опаковъчна група?
 8. Как е обозначена опаковъчната група върху опаковката?
 9. Какви са категориите на опаковките ?
 10. Какво е IBC?
 11. Какво е това съставен контейнер тип IBC с пластмасов вътрешен съд?
 12. Какво е това вътрешен съд?
 13. Какво е това отремонтиран контейнер тип IBC?
 14. Какво е това текуща поддръжка на твърди контейнери тип ІВС?
 15. Какво е това експлоатационно оборудване?
 16. В какво се състои проверка и изпитване на контейнер тип IBC?
 17. Какво е това първична маркировка на контейнер тип IBC? 

 

1.   Законови разпоредби относно превоз на опасни товари.

Сертификационни правила за опаковки за опасни материали се съдържат в следните законови разпоредби и нормативни документи:

a.   Какво представлява ADR?

ADR – Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе, подписана в Женева на 30 септември 1957 г. (Accord europé en relatif au transport international des marchandises dangereuses). Тази спогодба е ратифицирана от 37-о Народно събрание на Република България със закон на 16 март 1995 г. – ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г., в сила от 12.06.1995 г. издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 18.08.1995 г., попр., бр. 63 от 2.08.2005 г., изм. и доп., бр. 66 от 14.08.2007 г., в сила от 1.01.2005 г .

b.   Какво представлява RID?

RID – Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари (Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses). Правилникът представлява приложение I към Единни правила относно договорите за международен превоз на товари по релси (CIM), които са в допълнение Б къмКонвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 05.09.1980. Конвенцията е ратифицирана с Указ № 1439 на Държавния съвет, издаден на 8 юни 1982 г. – ДВ, бр. 46 от 1982 г.), в сила за Република България от 01.05.1985 г.

c.   Какво представлява IMDG?

IMDG – Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (International Maritime Dangerous Goods Code). Това са нормите на Международната морска организация (IMO) и са задължителни във всички страни, членуващи в организацията.
Горепосочените норми са разработени от международни експерти съобразно спецификата на даден вид транспорт, въз основа на препоръките на ООН за транспорт на опасни материали.
Въведени допълнения към горните правила затегнаха изискванията относно опаковките за превоз на опасни материали. От тях следва, че след 1990.04.30 опаковки, които не са получили знак „UN“ не могат да се използват за опаковането и превозването на опасни материали. Тези изисквания се прилагат не само за опаковки,използвани в международен оборот, но също така и при превози на опасни товари с автомобилен и железопътен транспорт в рамките на страната.

2.  Какви са опасните материали?
Опасни материали са материали (вещества), които поради своите химични, физични или биологични свойства, могат, в случай на неправилно боравене да доведат досмърт, разстройване на здравето, телесна повреда или материални щети.

3.  Класификация на опасни материали.

Опасните материали са разделени в следните класове според техните свойства:

 

1 – Взривни вещества и предмети
2 – Газове

3 – Запалими течности
4.1 – Твърди запалими вещества, самоактивиращи се вещества и експлозивни десенсибилизирани твърди вещества
4.2 – Самозапалващи се вещества
4.3 – Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове
5.1 – Окисляващи вещества поддържащи горенето
5.2 – Органични прекиси
6.1 – Токсични вещества
6.2 – Заразни вещества
7 – Радиоактивни вещества
8 – Радиоактивни вещества
9 – Други опасни вещества и предмети
4.   Кои са опасните товари?

Опасни товари са вещества и изделия, чийто превоз е забранен от спогодбата ADR или е разрешен, но само при условията, посочени в нея. На практика, това означава, че транспортът на опасни товари поради необходимостта да се гарантира безопасността на хората и околната среда е предмет на отделни норми относно допускане напревоза на дадено вещество, неговата класификация, изисквания към опаковката, етикетирането, а също така и изискванията, свързани с превозно средство иизпълнението на превоза.

5.    Какво е опасен отпадък?

 Опасни отпадъци са отпадъците, които се тълкуват в съответствие с разпоредбите за отпадъците, но съдържащи каквито и да било опасни товари, дефинирани в спогодба ADR. Опасните отпадъци трябва да бъдат транспортирани по същия начин, както опасните товари.

6.    Какво е ADR опаковка?

Опаковка това е съд заедно с други конструктивни елементи и материали, необходими за поддържане на защитната функция на този съд по отношение на съдържанието му. Ето защо, спрямо ADR опаковките се прилагат много строги механични и химични изисквания. Основното обозначение определящо издръжливостта наопаковката са буквите X, Y и Z, поставени в кода на опаковката. Те са свързани с опаковъчната група предвидена за всяка опасна стока.

7.   Какво е опаковъчна група? 

Опаковъчна група означава група, използвана за целите на опаковането, към която определени вещества могат да бъдат отнасяни в зависимост от тяхната степен на опасност.

Значенията на отделните опаковъчни групи са следните:

 • Опаковъчна група I: силно опасни вещества;
 • Опаковъчна група II: средно (нормално) опасни вещества; и
 • Опаковъчна група III: слабо опасни вещества.

Във всички упоменати международни разпоредби може да се намери подробен азбучен списък на разрешени за превоз опасни товари, както и информация за отнасянето им към един от горните класове и изисквания към начина на опаковането.

 8.    Как е обозначена опаковъчната група върху опаковката?

 Опаковъчните групи са обозначени върху опаковката чрез букви, които:

 • X – опаковки за вещества от опаковъчни групи I, II и III,
 • Y – опаковки за вещества от опаковъчни групи II и III,
 • Z – опаковки за вещества от опаковъчна група III.

9.   Какви са категориите на опаковките ?

 Съд– това е опаковка, която съхранява директно в себе си съдържанието й. Пример: метална консервена кутия, туба, газова бутилка, съд с аерозол, чувал и др.

 Комбинирана– означава комбинация от опаковки за транспортни цели, състояща се от една или още повече вътрешни опаковки, затворени здраво в обща опаковка.

 Съставна– това е опаковка, съставена от вътрешен съд и обща опаковка. Веднъж сглобена, тази опаковка остава неделима единица; тя се пълни, съхранява, експедира и изпразва като такава.

Свръхопаковка– означава опаковъчна система, използвана за задържане на един или повече пакети, обединени в обща единица за улесняване на товаренето, разтоварването, подреждането и укрепването по време на превоз. Примери за свръхопаковка:

 – поставка за товарене и разтоварване като палета, върху която са поставени няколко пакета на едно или повече нива и са укрепени с палетизиращо или термосвиваемо фолио, тиксо или с други подходящи средства; или

– обща предпазна опаковка като кутия (сандък или кафез.

Опаковка за повредени и разсипани товари – означава опаковка, в която се поставят повредени, дефектирали или течащи пакети с опасни товари, или разсипани или изтекли опасни товари за рециклиране или унищожаване.

10.    Какво е IBC?

Средноголям контейнер за насипни/наливни товари (контейнер тип IBC) означава твърда или гъвкава преносима опаковка, която: 

a.    има вместимост:

– до 3,0 m3 за твърди и течни вещества от опаковъчни групи II и III;

– до 1,5 m3 за твърди вещества от опаковъчна група I, в случай на гъвкави, твърди пластмасови, съставни, фазерни или дървени контейнери тип ІВС;

– до 3,0 m3 за твърди вещества от опаковъчна група I, в случай на метален контейнер тип ІВС;

– до 3,0 m3 за радиоактивен материал от Клас 7;

b.    е предназначена за механична товаро-разтоварна обработка;

c.   е устойчива на напреженията, възникващи по време на товарене/разтоварване и превоз, което е установено от съответните (определени) изпитвания.

11.   Какво е това съставен контейнер тип IBC с пластмасов вътрешен съд?

Означава контейнер тип IBC, съставен от конструктивна част под формата на твърдо външно тяло, което обхваща пластмасов вътрешен съд, заедно с експлоатационно или друго конструктивно оборудване. Конструиран е така, че веднъж сглобени, вътрешният съд и външното тяло образуват и се използват като неделима единица, която се напълва, съхранява, превозва и изпразва като такава.

12.   Какво е това вътрешен съд?

Това е съд, който за да изпълнява опазващата си функция трябва да бъде поставен в обща опаковка.

13.   Какво е това отремонтиран контейнер тип IBC?

Отремонтиран контейнер тип ІВС означава метален, твърд пластмасов или съставен контейнер тип ІВС, който, поради удар или друга причина (напр. корозия, крехкост на материала или друг признак за намаляване на якостта в сравнение с типовата конструкция), е възстановен така, че да съответства на типовата конструкция и може да премине изпитанията за тази типова конструкция.

14.   Какво е това текуща поддръжка на твърди контейнери тип ІВС?

Редовна поддръжка на твърди контейнери тип ІВС означава редовно извършване върху метални, твърди пластмасови или съставни контейнери тип ІВС на операции като:

a.    почистване;

b.    демонтаж и повторен монтаж или подмяна на средства за затваряне на корпуса (включително съответните уплътнения), или на експлоатационно оборудване, в съответствие със спецификациите на първоначалния производител, при условие, че херметичността на контейнера тип ІВС е потвърдена; или
c.   възстановяване на конструктивно оборудване, което не изпълнява предпазна функция спрямо опасни товари и не отговаря за поддържане на налягането при разтоварване, така, че да бъде това оборудване приведено в съответствие с типовата конструкция (например изправяне на опори или подемни приспособления), при условие, че не се засяга защитната функция на контейнера тип ІВС
15.   Какво е това експлоатационно оборудване?

Експлоатационно оборудване на контейнер тип ІВС означава приспособления (устройства) за напълване и изпразване, устройства за изпускане на налягането илиобезвъздушаване, обезопасяване, подгряване и термоизолация, а също така измервателни прибори;

16.    В какво се състои проверка и изпитване на контейнер тип IBC?

Всеки метален, от твърда пластмаса и съставен контейнер тип IBC трябва да бъде подложен на проверка:

a.   преди да бъде пуснат в употреба като нов или след възстановяването му, и след това – на:

– съответствието с проектния тип, включително маркировката;

– вътрешното и външното състояние;

– правилното функциониране на експлоатационното оборудване..

b.    на интервали от не повече от две и половина години, по отношение на:

– външното състояние;

– правилното функциониране на експлоатационното оборудване.

17.   Какво е това първична маркировка на контейнер тип IBC?

Всеки контейнер тип IBC, произведен и предназначен за употреба съгласно ADR, трябва да бъде обозначен с трайни и четливи маркировки, поставени на видимо място. Буквите, цифрите и символите трябва да бъдат с височина най-малко 12 mm и да указват:

–   символа за опаковка на Организацията на обединените нации: „UN”;

–     код за обозначаване на типа контейнер тип IBC – 31HA;
–     главна буква, обозначаваща опаковъчната/ите група/и, за която е одобрен проектния тип,

–     месеца и годината (последните две цифри) на производство;

–     знак на държавата, дала разрешение за поставянето на знака, указана с отличителния знак за моторни превозни средства в международния транспорт;

–     името или символа на производителя или друга идентификация на контейнерите тип IBC, определена от компетентния орган;

–     товара от изпитването на подреждане по височина в кг;

–     максималната допустима брутна маса в кг.